Poradnia Medycyny Snu

W Poradni Medycyny Snu HarmonyMed prowadzona jest diagnoza i specjalistyczne leczenie bezsenności oraz innych zaburzeń snu.

Zespół kliniczny Poradni Medycyny Snu HarmonyMed składa się z doświadczonych lekarzy specjalistów psychiatrów oraz psychologów, psychoterapeutów poznawczo-behawioralnych.

W Poradni Medycyny Snu HarmonyMed prowadzona jest również pogłębiona diagnoza zaburzeń snu – badania aktygraficzne.

Badanie aktygraficzne (aktygrafia) wykonywane jest w celu obiektywizacji zaburzeń snu zgłaszanych przez pacjentów oraz monitorowania skuteczności leczenia – pozwala na ocenę poziomu nasilenia, schematu i dynamiki dobowej bezsenności. Jest również niezwykle przydatne w procesie diagnozowania zaburzeń rytmiki okołodobowej (czyli chronobiologicznych zaburzeń snu) oraz zespołu niespokojnych nóg.

Leczenie bezsenności prowadzone w Poradni Medycyny Snu HarmonyMed przebiega zawsze we współpracy z innymi członkami zespołu terapeutycznego – oprócz oddziaływań stricte medycznych, prowadzona jest wspierająca proces zdrowienia psychoterapia poznawczo-behawioralna oraz wdrażane są techniki relaksacyjne i antydystresowe.

W naszej ocenie medycyna snu jest dziedziną medyczną wymagającą szczególnej uważności diagnostycznej oraz umiejętności wdrożenia postępowania leczniczego  adekwatnego co do indywidulanych potrzeb pacjenta. Aby uzyskać należytą biegłość zawodową w tym obszarze należy nieustannie podejmować szkolenia specjalistyczne oraz zdobywać wiedzę uczestnicząc w dedykowanych medycynie snu seminariach i konferencjach naukowych.

Zespół specjalistów naszej Poradni wypracował efektywne modele pogłębionej diagnozy i zintegrowanej terapii zaburzeń snu. Staramy się aby leczenie jakie prowadzimy było jak najbardziej skuteczne, ale też i długoterminowo bezpieczne dla naszych pacjentów.

Nie jest więc naszym celem osiągnięcie doraźnych, krótkoterminowych sukcesów obarczonych jednak ryzykiem uzależnienia pacjenta od leków nasennych czy uspokajających.

Stosując się do wszystkich zaleceń gremiów naukowych i autorytetów klinicznych oraz naszego doświadczenia klinicznego proponujemy Państwu zintegrowany Program Leczenia Bezsenności HarmonyMed. 

SPECJALIŚC:

 • Tomasz Wieczorek

Lekarz medycyny (kończący specjalizację z psychiatrii), obecnie zatrudniony w Klinice Psychiatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu; wcześniej realizował szkolenie specjalizacyjne w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego sp. z o.o. we Wrocławiu. Doktorant w Katedrze i Klinice Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Pan dr Tomasz Wieczorek w swojej dotychczasowej pracy zawodowej w sposób szczególny koncentrował się na obszarach związanych z diagnozą i leczeniem bezsenności. Do obszaru jego zainteresowań klinicznych należy również diagnoza i leczenie innych zaburzeń psychosomatycznych oraz innych zaburzeń snu w szczególności: obturacyjnego bezdechu sennego, bruksizmu, parasomnii oraz chronobiologicznych zaburzeń snu.

Pan dr Tomasz Wieczorek ukończył szkolenia z zakresu diagnostyki i leczenia zaburzeń snu prowadzone przez Polskie Towarzystwo Badań nad Snem, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz Polskie Towarzystwo Chorób Płuc. Ukończył on również kurs elektroencefalografii prowadzony przez Klinikę Neurologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Pan dr Tomasz Wieczorek był aktywnym uczestnikiem (prezentacje) kluczowych konferencji naukowych poświęconych medycynie snu: World Sleep Congress w Pradze w 2017 roku oraz World Sleep Congress w Vancouver w 2019 roku.

Pan dr Tomasz Wieczorek był też aktywnym uczestnikiem (prezentacje, wystąpienia) konferencji naukowych poświęconych psychiatrii i medycynie psychosomatycznej: European Association of Psychosomatic Medicine w Weronie w 2018 roku, European Association of Psychosomatic Medicine w Rotterdamie w 2019 roku oraz European Psychiatry Association w Warszawie w 2019 roku.

Pan dr Tomasz Wieczorek jest członkiem polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwo Badań nad Snem, European Sleep Research Society, World Sleep Society oraz European Association of Psychosomatic Medicine.

W ramach prowadzonej przezeń działalności badawczej pan dr Tomasz Wieczorek jest autorem szeregu publikacji w zarówno w polskich i międzynarodowych czasopismach naukowych. Koncentrują się one na dwóch kluczowych obszarach jego zainteresowań naukowych: medycynie snu (interdyscyplinarne i psychiatryczne aspekty medycyny snu, bruksizm nocny, funkcjonowanie poznawcze w zaburzeniach snu, parasomnie, obturacyjny bezdech senny, bezsenność) oraz technikach neurostymulacyjnych (w tym Głębokiej Stymulacj Mózgu (DBS) oraz Przezczaszkowej Stymulacji Magnetycznej (TMS)).

 

 • Aleksandra Podyma

Magister psychologii, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, specjalista interwencji kryzysowej (certyfikat International Critical Incident Stress Foundation), certyfikowany instruktor jogi.

Szkolenia zawodowe: Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej; Psychotraumatologia pod kierownictwem  dr hab. prof. Elżbieta Zdankiewicz-Ścigała realizowane na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS

Pani mgr. Aleksandra Podyma jest czynnym psychoterapeutą, obecnie pracuje na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego, gdzie prowadzi diagnozę psychologiczną, psychoterapię indywidualną i grupową.

W obszarze jej kompetencji zawodowych szczególnie istotnym jest umiejętność integracji różnych doświadczeń zawodowych – pracy klinicznej prowadzonej w modelu stricte medycznym z oddziaływaniami  psychoterapeutycznymi i rozwojowo-relaksacyjnymi (z elementami jogi).

Pani mgr. Aleksandra Podyma w Poradni Medycyny Snu HarmonyMed prowadzi ustrukturalizowaną psychoterapię poznawczo-behawioralną dedykowaną pacjentom z bezsennością oraz innymi zaburzeniami snu.

Pani mgr Aleksandra Podyma prowadzi również Krótkoterminową Terapię Dystresu wspierającą proces leczenia bezsenności w swoim autorskim modelu – integrując  typowe oddziaływania psychoterapeutyczne (wywodzące się z metody poznawczo-behawioralnej) z pogłębionymi interwencjami wglądowo-relaksacyjnymi (joga jako narzędzie pracy z ciałem).

 

 • Kamil Kogut

Magister psychologii, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

Szkolenia zawodowe: Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej.

Specjalizuje się on więc w pracy terapeutycznej z osobami  doświadczającymi dysfunkcji psychicznych ujawniających się w kontekście przeciążeniowych kryzysów zawodowych, finansowych i relacyjnych. Bezsenność jest jednym z najczęściej doświadczanych następstw przewlekłego przeciążenia dystresem, umiejętność pracy w tym obszarze zasadniczo więc zwiększa szanse na powodzenie terapii bezsenności.  

Pan mgr. Kamil Kogut w Poradni Medycyny Snu HarmonyMed prowadzi ustrukturalizowaną psychoterapię poznawczo-behawioralną dedykowaną pacjentom z bezsennością oraz innymi zaburzeniami snu.

Prowadzi on również Krótkoterminową Terapię Dystresu wspierającą proces leczenia bezsenności, koncentrując się nie tylko na oddziaływaniach stricte relaksacyjnych, ale też na reframingu poznawczym (zmianie modelu poznawczego w kontekście doświadczanej bezsenności).

 

 • Katarzyna Mykita

Lekarz medycyny, specjalista psychiatra, psychoterapeuta z wieloletnim doświadczeniem klinicznym

Pani dr. Katarzyna Mykita ma 25-letnie doświadczenie zawodowe specjalisty psychiatry, psychoterapeuty psychodynamicznego oraz lekarza konsultującego zespoły psychoterapeutyczne. W swojej dotychczasowej aktywności medycznej pracowała w ośrodkach ambulatoryjnych, w których prowadzona była zintegrowana, całościowa terapia psychiatryczno-psychoterapeutyczna (między innymi w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych SPOZ Podwale oraz Poradni Psychiatrii i Psychoterapii Medycznej Relatio).

W ramach swojej indywidualnej, specjalistycznej praktyki psychiatrycznej dr. Katarzyna Mykita prowadzi farmakoterapię i psychoterapię psychodynamiczną pacjentów z różnymi rozpoznaniami psychiatrycznymi.

Rozległe i długoletnie doświadczenie zawodowe pani dr. Katarzyny Mykity oraz jej umiejętność pracy w zespołach interdyscyplinarnych pozwalają jej na wnikliwą ocenę stanu psychicznego zgłaszających się do niej pacjentów a co za tym idzie  wybranie najbardziej adekwatnej formuły dalszego postępowania terapeutycznego.

Fakt zaś posiadania jednocześnie pełnego wykształcenia lekarskiego, psychiatrycznego oraz psychoterapeutycznego umożliwia pani dr. Katarzynie Mykicie na prowadzenie leczenia pacjentów przy użyciu optymalnych, zindywidualizowanych metod klinicznych. Prowadzi ona diagnozę medyczno-psychodynamiczną, spersonalizowaną farmakoterapię oraz krótkie oddziaływania  terapeutyczne (w tym interwencję kryzysową).

CO LECZYMY:

 • Bezsenność
 • Chronobiologiczne zaburzenia snu
 • Parasomie
 • Inne pierwotne zaburzenia snu

JAK LECZYMY:

 • Medycyna snu
 • Aktygrafia
 • Farmakoterapia medyczna
 • Psychoterapia poznawczo-behawioralna
 • Terapia Zmiany Antyzdrowotnych Nawyków
 • Krótkoterminowa Terapia Dystresu

PROGRAMY LECZENIA:

 • Program Leczenia Bezsenności